معرفی کامل طرح جهاد علمی و پیاده سازی نقشه جامع دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران (داجا)
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۶